prohlášení o shodnosti a soulad s Produktem ochrany životního prostředí

prohlášení o shodnosti a soulad s Produktem ochrany životního prostředí

REACH

Evropské nařízení o chemických látkách REACH se zabývá registrací, hodnocením a povolováním chemických látek.

Weidmüller jako ekologicky smýšlející společnost přijímá odpovědnost za komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a celý informační tok podle nařízení REACH 1907/2006. Podle článku 33 nařízení REACH se povinnost informovat o látkách v produktech vztahuje pouze na tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) rozhoduje o tom, které látky podléhají tomuto nařízení (viz článek 59 nařízení REACH). Aktuální verzi seznamu potenciálních látek najdete na webových stránkách agentury ECHA.

Na základě prohlášení našich dodavatelů obsahují některé naše produkty v současnosti SVHC, které překračují příslušné limity pro informační povinnost podle článku 33. Tato situace by však mohla být potenciálně odlišná, například poté, co agentura ECHA zveřejní nový seznam SVHC. Jakmile se závazky z prohlášení budou vztahovat na další produkty Rozhraní Weidmüller, budou uskutečněné články a obsažená SVHC zveřejněny v online katalogu produktů v každém produktu.Pokud zde nemůžete určit příslušný produkt nebo pokud máte další otázky k tomuto tématu, neváhejte prosím kontaktem našeho týmu (green-compliance@weidmueller.com ) uvedením čísla článku.

RoHS

Omezení olova a dalších devíti potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních stanovuje směrnice EU 2011/65/EU.

Weidmüller si je jako společnost orientovaná na hodnoty vědoma své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům, společnosti jako takové a životnímu prostředí. Proto je samozřejmé, že společnost Weidmüller přijímá svoji odpovědnost v souvislosti se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek ROHS 2011/65/EU. V této souvislosti bychom vám rádi nabídli přehled obsahu směrnice.

V prosinci 2008 navrhla Evropská komise změnu směrnice 2002/95/EV. Výsledkem tohoto přepracovaného znění je směrnice 2011/65/EU (dále jen „přepracovaná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“ nebo „směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“), která byla s konečnou platností přijata dne 27. května 2011. Přepracovaná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 1. července 2011 a vstoupila v platnost 21. července 2011. Členské státy musely přepracovanou směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek provést do vnitrostátního práva nejpozději do 2. ledna 2013. To znamená, že každé čtyři roky by mohly být zakázány nové látky nebo by mohla být vypuštěna nebo nově přidružena výjimečná pravidla.V červenci 2019 se nástavec přílohy II směrnice uskutečnil prostřednictvím změny (EU) 2015/863. Seznam regulovaných látek byl rozšířen o čtyři tzv. změkčovadla. Původní název směrnice 2011/65/EU však zůstává nezměněn.

Účinné jsou následující látky používané v elektronických výrobcích v mezích směrnice:

 • Olovo (Pb)
 • Rtuť (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Šestimocný chrom (Cr (VI))
 • Polybromovaný bifenyl (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
 • Benzyl-butyl-ftalát (BBP)
 • Dibutyl-ftalát (DBP)
 • Diisobutyl-ftalát (DIBP)

Vzhledem k tomu, že ne všechny látky lze v elektrických a elektronických výrobcích snadno nahradit, obsahuje příloha III směrnice seznam výjimek. Tyto výjimky platí po omezenou dobu, v jednotlivých materiálech nebo v závislosti na aplikaci.

Pokud potřebujete osvědčení o shodě k produktům nebo máte další otázky k tomuto tématu, neváhejte kontaktovat náš tým (green-compliance@weidmueller.com ) s uvedením objednacího čísla.

RoHS Čína

Nový čínský zákon o omezení používání některých nebezpečných látek byl zveřejněn pod záštitou čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií dne 21. ledna 2016 (nařízení SJ/T 11364-2014). Tato směrnice se může vztahovat i na produkty společnosti Weidmüller. Nová směrnice vstoupila v platnost dne 1. července 2016, a nahradila tak předchozí čínskou směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek z roku 2006 (nařízení SJ/T 11364-2006).

Tato směrnice se vztahuje na následující látky a jejich sloučeniny. Ty jsou v podstatě analogií směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek včetně platných limitů.

 • Olovo (Pb): 0,1 %
 • Rtuť (Hg): 0,1 %
 • Kadmium (Cd): 0,1 %
 • Šestimocný chrom (Cr (VI)): 0,1 %
 • Polybromované bifenyly (PBB): 0,1 %
 • Polybromovaný difenylether (PBDE): 0,1 %

Máte-li další dotazy týkající se čínského RoHS nebo potřebujete-li podrobné informace, obraťte se na nás e-mailem na adrese green-compliance@weidmueller.com .

* Povinná pole