Udržitelnost ve společnosti Weidmüller

Udržitelnost ve společnosti Weidmüller

Pracujeme udržitelným způsobem, abychom předali společnost a životní prostředí další generaci v dobrém stavu. Integrovaná udržitelnosti orientovaná na hodnoty je v naší společnosti pevně zakořeněná.

Přebíráme odpovědnosti za budoucí generace. Propagace učení, konzervativní využívání zdrojů a podpora inovací nejsou pro nás jen příklady změny orientace firmy. Jsou součástí naší firemní kultury po celé generace. Svůj díl odpovědnost přebíráme tím, že se zajímáme o své zaměstnance a dodržujeme pravidla chování vynucovaná společností, a dokonce překračujeme požadavky stanovené zákonem a právními předpisy.

Ekonomie ve společnosti Weidmüller

Zabýváme se průzkumem potenciálního zisku, abychom zajistili stabilitu a nezávislost naší společnosti i značky. Za tímto účelem se snažíme dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi našimi firemních hodnotami – jde především o zákazníky, inovace, zaměstnance a kvalitu výrobků a procesů. Ve skutečnosti jsme tak činili již desítky let a budeme v tom pokračovat i v budoucnu.

1 000 aktivních práv na průmyslové vlastnictví po celém světě

1 000 aktivních práv na průmyslové vlastnictví po celém světě

1 000 aktivních práv na průmyslové vlastnictví po celém světě

Prostřednictvím spolupráce s vnitrostátními a mezinárodními úřady pro standardizaci se aktivně účastníme nových tržních trendů a pomáháme utvářet současné a budoucí technologie

Více než 30 000 zákazníků

Více než 30 000 zákazníků

Více než 30 000 zákazníků

Po celém světě vyvíjíme a vyrábíme s inovacemi a poskytujeme svým zákazníkům individuální produkty a řešení – nepřetržitě a po celém světě

Ekologie ve společnosti Weidmüller

Odpovědnost za ekologii uvádíme do praxe tím, že neustále snižujeme objem využívaných surovin, emisí a spotřeby energie. Tyto vysoké nároky klademe nejen na sebe a své zaměstnance, ale i partnery – a sice s hlubokým přesvědčením a po celém světě.

11 000 metrů čtverečních ultramoderní výrobní haly

11 000 metrů čtverečních ultramoderní výrobní haly

11 000 metrů čtverečních ultramoderní výrobní haly

Výrobní procesy v naší továrně na výrobu plastů v Detmoldu jsou koncipovány tak, aby byly co nejúčinnější a nejšetrnější k životnímu prostředí. Pomáhají nám v tom inovativní technologie, které umožňují minimální spotřebu energie při výrobě.

Průzkumníci v oblasti energií, kteří odhalují potenciální oblasti ztrát

Průzkumníci v oblasti energií, kteří odhalují potenciální oblasti ztrát

Průzkumníci v oblasti energií, kteří odhalují potenciální oblasti ztrát

Vedle učňovského výcviku působí učni v rámci společnosti jako průzkumníci v oblasti energií a hledají potenciální zdroje energetických ztrát.

Aktivně se účastníme různých iniciativ – v Německu a po celém světě

Aktivně se účastníme různých iniciativ – v Německu a po celém světě

Společnost Weidmüller se výslovně zavazuje dodržovat pravidla následujících iniciativ a podporuje cíle a projekty pro udržitelné fungování.

Etický kodex ZVEI

Etický kodex ZVEI

Přijímáme odpovědnost – také v kontextu globalizace. Podepsali jsme etický kodex ZVEI. Etický kodex ZVEI vychází z mezinárodně stanovených měřítek a pokrývá všechna důležitá témata. Odkazy na znění etického kodexu ZVEI v několika jazycích najdete níže. Zavedení etického kodexu ZVEI je dobrovolné. Je koncipován jako modelový vzor pro vlastní přístup společností ke svým zákazníkům nebo pro žádosti o obdobný přístup ze strany dodavatelů.

Stáhnout etický kodex

Směrnice RoHS a REACH

Směrnice RoHS a REACH

Weidmüller si je jako společnost orientovaná na hodnoty vědoma své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům, společnosti jako takové a životnímu prostředí. Proto je samozřejmé, že společnost Weidmüller přijímá svoji odpovědnost v souvislosti se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek ROHS 2011/65/EU.

Společnost Weidmüller dokonce zavádí opatření nad rámec požadavků směrnice. Před více než 20 lety společnost Weidmüller přestala používat kadmium v plastech. Bez ohledu na ukazatele směrnice 2011/65/EU o třídách zařízení a souvisejících výrobcích usiluje společnost Weidmüller o zařazení všech materiálů a výrobků do této směrnice.

Za účelem splnění cílů v rámci společnosti Weidmüller podle článku 1 nařízení REACH byla provedena zásadní měření. REACH je systém založený na učení, který může být úspěšný pouze tehdy, bude-li reakce na nové perspektivy nebo novou poptávku flexibilní a dynamická.

Weidmüller jako ekologicky smýšlející společnost přijímá odpovědnost za komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a celý informační tok podle nařízení REACH 1907/2006. Podle článku 33 nařízení REACH se povinnost informovat o látkách v produktech vztahuje pouze na tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) rozhoduje o tom, které látky podléhají tomuto nařízení (viz článek 59 nařízení REACH). Aktuální verzi seznamu potenciálních látek najdete na webových stránkách agentury ECHA.

Na základě prohlášení našich dodavatelů obsahují některé naše produkty v současnosti SVHC, které překračují příslušné limity pro informační povinnost podle článku 33. Tato situace by však mohla být potenciálně odlišná, například poté, co agentura ECHA zveřejní nový seznam SVHC. Jakmile se informační povinnost bude vztahovat na další produkty Interface společnosti Weidmüller, budou dotyčné výrobky a obsažené SVHC zveřejněny v online katalogu produktů u každého výrobku.

Prohlášení Weidmüller o ochraně klimatu

Prohlášení Weidmüller o ochraně klimatu

V zájmu udržitelného rozvoje a naší globální odpovědnosti jsme odhodláni aktivně prosazovat ochranu klimatu a přispívat k plnění Pařížské dohody o změně klimatu.

Přitom se řídíme základními kameny strategie EU v oblasti ochrany klimatu 2 a dalšími příslušnými vnitrostátními a mezinárodními cíli. Zohledňujeme také aktuální sociální vývoje a udržujeme stálý dialog se zúčastněnými stranami.

Výslovně podporujeme cíl EU stát se do roku 2050 neutrálními z hlediska klimatu, a proto obhajujeme dlouhodobou orientaci Weidmüller jako udržitelné společnosti.

Prohlášení Weidmüller o ochraně klimatu ke stažení

Společnost a zaměstnanci

Jednáme společensky i eticky, pokud jde o naše zaměstnance i společnost, vždy v souladu se základními hodnotami Weidmüller. Své závazky a odpovědnost praktikujeme na všech pobočkách společnosti Weidmüller po celém světě. Pod tímto deštníkem „Weidmüller pomáhá!“ se společnost Weidmüller zavazuje ke komplexním udržitelnému a sociálně zaměřenému přístupu v Německu i po celém světě.

Akademie Weidmüller

Akademie Weidmüller

Akademie Weidmüller

Vzdělání je klíčem k úspěchu! Akademie propojuje všechny činnosti související se vzděláváním, odbornou přípravou a předáváním znalostí. Spojuje lidi a jejich know-how již od svého založení v roce 2003.

Brožura o udržitelnosti