REACH

Evropské nařízení o chemických látkách REACH se zabývá registrací, hodnocením a povolováním chemických látek.

Cílem implementace nařízení REACH podle článku 1 je

 • zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí
 • zlepšení alternativních nástrojů pro posuzování rizik vyplývajících z těchto látek
 • zlepšení konkurenceschopnosti a inovací

Za účelem splnění cílů v rámci společnosti Weidmüller podle článku 1 nařízení REACH byla provedena zásadní měření. REACH je systém založený na učení, který může být úspěšný pouze tehdy, bude-li reakce na nové perspektivy nebo novou poptávku flexibilní a dynamická.

Weidmüller jako ekologicky smýšlející společnost přijímá odpovědnost za komunikaci v rámci dodavatelského řetězce a celý informační tok podle nařízení REACH 1907/2006. Podle článku 33 nařízení REACH se povinnost informovat o látkách v produktech vztahuje pouze na tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) rozhoduje o tom, které látky podléhají tomuto nařízení (viz článek 59 nařízení REACH). Aktuální verzi seznamu potenciálních látek najdete na webových stránkách agentury ECHA.

Na základě prohlášení našich dodavatelů obsahují některé naše produkty v současnosti SVHC, které překračují příslušné limity pro informační povinnost podle článku 33. Tato situace by však mohla být potenciálně odlišná, například poté, co agentura ECHA zveřejní nový seznam SVHC. Jakmile se informační povinnost bude vztahovat na další produkty Interface společnosti Weidmüller, budou dotyčné výrobky a obsažené SVHC zveřejněny v online katalogu produktů u každého výrobku.

Pokud zde nemůžete identifikovat příslušný produkt nebo máte další otázky k tomuto tématu, neváhejte kontaktovat náš tým (green-compliance@weidmueller.com) uvedením objednacího čísla.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K NAŘÍZENÍ REACH

Nejčastější dotazy týkající se programu REACH ve společnosti Weidmüller

Nejčastější dotazy týkající se programu REACH ve společnosti Weidmüller

Jakou úlohu sehrává společnost Weidmueller v dodavatelském řetězci podle nařízení REACH?

 • Společnosti skupiny Weidmueller přebírají v hierarchii podle nařízení REACH úlohu „následných uživatelů“, protože ani výroba, ani materiál nejsou vlastní, ani nejsou pořizovány mimo Evropský hospodářský prostor [EHP].

Jak společnost Weidmueller zajišťuje, aby veškerý materiál používaný v produktech Weidmueller byl předregistrován?

 • Vzhledem k tomu, že společnost Weidmueller je výhradně „následným uživatelem“, nemá žádnou povinnost registrace materiálu; všichni naši dodavatelé byli proto upozorněni na povinnost registrace a/nebo předregistrace.

Má společnost Weidmueller možnost poskytovat informace o stavu registrace a/nebo předběžné registrace materiálu?

 • Vzhledem k tomu, že většina našich dodavatelů – stejně jako společnost Weidmueller – plní úlohu „následného uživatele“ nebo obchodníka, a proto po svých dodavatelích požaduje předregistraci příslušného materiálu, nevydáváme v současnosti žádná konečná prohlášení.

Očekává společnost Weidmueller problémy s doručením a/nebo zrušením produktu z důvodu nařízení REACH?

 • Vzhledem k tomu, že spolupracujeme s dodavateli téměř výhradně z Evropského hospodářského prostoru a máme zákonnou povinnost registrace materiálu, neočekáváme z důvodu nařízení žádné přerušení nebo problémy týkající se dodávek.

Jaké povinnosti má společnost Weidmueller podle nařízení REACH?

 • Společnost Weidmueller jako dodavatel výrobků má povinnost pro prodej v rámci Evropského hospodářského prostoru informovat o přítomnosti „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ (čl. 57 odst. 59 nařízení REACH) s mezní hodnotou 0,1 hmotnostního procenta podle hmotnosti výrobku čl. 33 odst. 1.

Kdo je v rámci skupiny Weidmueller odpovědný za plnění nařízení REACH?

 • Osobou odpovědnou za plnění nařízení REACH v rámci skupiny Weidmueller je p. Stephanie Udingová.
  Zodpoví jakékoli další dotazy.

 • Společnosti skupiny Weidmueller přebírají v hierarchii podle nařízení REACH úlohu „následných uživatelů“, protože ani výroba, ani materiál nejsou vlastní, ani nejsou pořizovány mimo Evropský hospodářský prostor [EHP].