RoHS

RoHS

Omezení olova a dalších devíti potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních stanovuje směrnice EU 2011/65/EU.

Weidmüller si je jako společnost orientovaná na hodnoty vědoma své odpovědnosti vůči zákazníkům, zaměstnancům, společnosti jako takové a životnímu prostředí. Proto je samozřejmé, že společnost Weidmüller přijímá svoji odpovědnost v souvislosti se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek ROHS 2011/65/EU. V této souvislosti bychom vám rádi nabídli přehled obsahu směrnice.

Ukazatele směrnice RoHS 2011/65/EU
V prosinci 2008 Evropská komise navrhla přepracovat směrnici 2002/95/ES.
Výsledkem tohoto přepracovaného znění je směrnice 2011/65/EU (dále jen „přepracovaná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“ nebo „směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek“), která byla s konečnou platností přijata dne 27. května 2011. Přepracovaná směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 1. července 2011 a vstoupila v platnost 21. července 2011. Členské státy musely přepracovanou směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek začlenit do vnitrostátního práva nejpozději do 2. ledna 2013.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek je neustále revidována. To znamená, že každé čtyři roky mohou být zakázány nové látky nebo mohou být zrušena či začleněna nová pravidla a výjimky.

V červenci 2019 se prostřednictvím změny (EU) 2015/863 uskutečnilo rozšíření přílohy II směrnice. Seznam regulovaných látek byl rozšířen o čtyři tzv. změkčovadla. Původní název směrnice 2011/65/EU však zůstává nezměněn.

Účinné jsou následující látky používané v elektronických výrobcích v mezích směrnice:

 • Olovo (Pb)
 • Rtuť (Hg)
 • Kadmium (Cd)
 • Šestimocný chrom (Cr (VI))
 • Polybromovaný bifenyl (PBB)
 • Polybromované difenylethery (PBDE)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)
 • Benzyl-butyl-ftalát (BBP)
 • Dibutyl-ftalát (DBP)
 • Diisobutyl-ftalát (DIBP)

Vzhledem k tomu, že ne všechny látky lze v elektrických a elektronických výrobcích snadno nahradit, obsahuje příloha A směrnice seznam výjimek. Tyto výjimky platí po omezenou dobu, v jednotlivých materiálech nebo v závislosti na aplikaci.

Třída zařízení ROHS:

 • Velké spotřebiče pro domácnost
 • Malé spotřebiče pro domácnost
 • IT a telekomunikační zařízení
 • Spotřebitelské zařízení
 • Osvětlovací zařízení
 • Elektrická a elektronická nářadí (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nářadí)
 • Hračky, zařízení pro volný čas a sport
 • Zdravotnické prostředky
 • Nástroje pro monitorování a řízení, včetně nástrojů pro průmyslové monitorování a řízení
 • Automatické rozprašovače
 • Ostatní elektrická a elektronická zařízení, na něž se nevztahuje žádná z výše uvedených kategorií