Due Diligence v oblasti lidských práv

Společnost Weidmüller jako rodinný podnik respektuje a podporuje dodržování mezinárodně uznávaných norem v oblasti lidských:

  • Všeobecná deklarace lidských práv OSN
  • Směrnice OECD pro nadnárodní podniky
  • Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci
  • Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva
  • Deset principů iniciativy OSN Global Compact

Lidská práva považujeme za základní součást odpovědného řízení společnosti. Náš Etický kodex zahrnuje tyto zásady a Hlavní zásady. Je závazný pro naše zaměstnance a obchodní partnery a platí ve všech dceřiných společnostech, výrobních závodech a obchodních jednotkách naší společnosti po celém světě. Jako účastník iniciativy United Nations Global Compact se zavazujeme dodržovat lidská práva a respektovat práva zaměstnanců a jejich zástupců. V rámci svých obchodních aktivit po celém světě se snažíme předcházet nepříznivým dopadům na lidská práva, zmírňovat je a pokud možno jim zamezovat. Společenská odpovědnost je pro nás zásadním faktorem dlouhodobého úspěchu naší společnosti. Aby společnost Weidmüller vytvořila v rámci skupiny Weidmüller jednotný sociální standard a prokázala dodržování sociálních hodnot, zavedla zásady pro ochranu lidská práva a důstojnou práci založené na standardech SA 8000 a ISO 26000. Tyto zásady platí pro naše zaměstnance a obchodní partnery.

Německý zákon o dodavatelském řetězci

Pro společnost Weidmüller jako rodinný podnik je velmi důležité dodržovat lidská práva, ochranu životního prostředí a opatření pro udržitelnost. Abychom splnili povinnosti náležité péče vyplývající z německého zákona o náležité péči podniků v dodavatelských řetězcích a splnili svou firemní odpovědnost, zavedli jsme vhodná opatření a procesy pro sledování a dodržování předpisů.
To zahrnuje zejména vhodný systém řízení rizik a kontroly náležité péče s cílem identifikovat rizika a porušování lidských práv a životního prostředí, které se vztahují na naše vlastní obchodní provozy i externí dodavatelský řetězec. Výbor pro lidská práva (výbor pro firemní odpovědnost), v jehož čele stojí dva koordinátoři pro lidská práva, za tuto oblast odpovídá a zajišťuje vnitřní organizaci. Zkoumá potenciální rizika a porušování a v případě potřeby vyvíjí a kontroluje strategie migrace.
Vedle interního oddělení skupiny pro dodržování pravidel, což je součást výboru pro lidská práva, mohou zaměstnanci a třetí strany důvěrně (a anonymně, pokud je to možné) kontaktovat požadovaný Dr. Carstena Thiela von Herffa, externího ombudsmana skupinz Weidmüller. Potenciální stížnosti bereme velmi vážně a pečlivě je prošetřujeme, abychom v rámci svých možností napravili jakékoli zjištěné případy porušení.

Etický kodex

Odpovědné společenské jednání / chování v souladu s příslušnými právními předpisy je pro skupinu Weidmüller samozřejmostí. Etický kodex skupiny Weidmüller, který je naším globálním standardem pokud jde etické podnikání, představuje zásady pro vedení společnosti a zaměstnance v rámci našich podnikatelských/ekonomických aktivit. Je založen na Etickém kodexu ZVEI-VDMA. Výše uvedený Etický kodex vypracovala společně obě sdružení ZVEI e. V. - Německý svaz elektrotechnického a digitálního průmyslu a VDMA e. V. - Německý svaz výrobců strojů a zařízení. Společnost Weidmüller jedná v souladu s touto etikou a začlenila Etický kodex do svých globálních procesů. Je závazný pro naše zaměstnance i obchodní partnery.

Trvale udržitelný nákup

Náš systém řízení dodavatelů je založen na dokumentovaném procesu hodnocení, kvalifikace a řízení našich dodavatelů. Kromě toho Etický kodex společnosti Weidmüller definuje odpovídající očekávání a požadavky vůči našim dodavatelům. 100 procent našich dodavatelů přijímá náš Etický kodex. Kromě vysokých standardů kvality musí splňovat také naše požadavky na bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a etické chování. To je předmětem pravidelných kontrol certifikovanými auditory, přičemž jsou na základě společné dohody sjednávána opatření ke zlepšení. Společnost Weidmüller přitom usiluje o dlouhodobé partnerství a neustálé zlepšování. Prostřednictvím tohoto komplexního procesu řízení dodavatelů také zajišťujeme naši schopnost dodávat a identifikovat „úzká místa“ (omezené kapacity) a předcházet jim. V roce 2022 činil podíl nově vytvořených dodavatelů na celém světě, kteří byli prověřeni v rámci vstupního auditu, 36 procent. Po odeznění pandemie COVID-19 plánujeme dohnat odložené audity na místě u dodavatelů v roce 2023. Cílem je také revidovat proces plánování auditů rozšířením kritérií kritičnosti výrobků a rozšířit auditní dotazníky tak, aby zahrnovaly nové právní požadavky.

Nerostné suroviny z oblastí postižených konflikty (konfliktní minerály)

Přijímáme opatření náležité péče, abychom se vyhnuli používání konfliktních minerálů v našich výrobcích a zabránili tak porušování lidských práv, korupci a financování ozbrojených skupin nebo jiným podobným problémům. V souladu s předpisy americké Komise pro cenné papíry a burzy musí mnoho zákazníků společnosti Weidmüller uvádět, zda výrobky, které nakupují, pocházejí z Demokratické republiky Kongo nebo přilehlých zemí. Mezi tyto „konfliktní minerály“ patří cín, tantal, wolfram, zlato a jejich deriváty. S cílem zajištění toku informací v dodavatelském řetězci již byly zavedeny odpovídající procesy v oblasti řízení dodavatelů. V případě dalších dotazů k tomuto tématu se obraťte na kontaktní osobu v oddělení služeb zákazníkům. Tam také můžete získat náš aktuální vzor pro podávání oznámení o konfliktních minerálech (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT).

Prohlášení o ochraně klimatu

V duchu udržitelného rozvoje a naší globální odpovědnosti se zavazujeme aktivně podporovat ochranu klimatu a přispívat k naplňování Pařížské dohody o klimatu. Přitom se řídíme základními kameny strategie EU na ochranu klimatu a dalšími relevantními národními a mezinárodními cíli.

Společnosti zabývající se ochranou klimatu

Od roku 2013 jsme aktivním členem německé podnikatelské sítě Climate Protection Companies . Zavázali jsme se k ambiciózním cílům v oblasti ochrany klimatu a energetické účinnosti a spolupracujeme na optimalizaci využívání energie a ochraně klimatu.

Certifikace a dodržování předpisů

Integrovaný systém řízení a certifikace

Společnost Weidmüller zavedla integrovaný systém řízení (IMS), který kombinuje řízení kvality, environmentální řízení, řízení energií, řízení bezpečnosti práce a další systémy řízení, čímž zajišťuje holistický a konzistentní přístup k řízení. Veškeré informace o systému IMS a aktuálních certifikátech najdete zde.

Shoda výrobků a prohlášení o shodě

Přikládáme velký význam bezpečnosti a shodě našich výrobků a vždy ji zajišťujeme. Veškerý relevantní obsah týkající se shody výrobků a prohlášení o shodě (včetně RoHS a REACH) najdete zde.

Poštovní schránka pro dodržování předpisů

Porušení našeho kodexu jednání bereme velmi vážně. Abychom je včas odhalili a poskytli všem bezpečný způsob, jak případy neetického chování zprůhlednit, zavedli jsme schránku pro dodržování předpisů a zavedli odpovídající procesy.